Program

Program

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyniki firmy, zarówno jej sukces, jak i degradacja, a nawet upadek, zależą od jej pracowników na wszystkich szczeblach – w dużo większym stopniu, niż to się wydaje członkom kadry menedżerskiej. Jednakże zarządzanie zasobami ludzkimi (od rekrutacji począwszy, a na długofalowym motywowaniu skończywszy) okazuje się być najtrudniejszą dyscypliną zarządzania…
Jak (i czy w ogóle można) skutecznie motywować współpracowników? Co sądzić o najnowszych technikach rekrutacyjnych i o „łowcach głów”? Na czym – tak naprawdę – polega zarządzanie ludźmi? Jaki jest zwrot z inwestycji w zarządzanie ludźmi?

 • Budowanie zespołu.
 • Zarządzanie karierą i rozwojem.
 • Kultura organizacyjna – czynniki decydujące o długofalowym sukcesie organizacji.
 • Nowoczesne metody selekcji i rekrutacji współpracowników.
 • Satysfakcja czy motywacja? Jak motywować swoich współpracowników?
 • Zasady konstruowania i wdrażania skutecznych systemów płacowych i premiowych.
 • Rozwój pracowników w firmie. Zasady zarządzania wynikami pracy (ocena okresowa pracowników).
 • Kierowanie zespołem na co dzień: liderzy i ich metody działania, wybór adekwatnego stylu kierowania.
 • Różnica między menedżerem a liderem. Style przywództwa, ich słabe i mocne strony.
 • Zarządzanie zmianą. Analiza interesariuszy, psychologiczna dynamika procesu zmiany.

Zarządzanie marketingowe, reklama

Synteza marketingu, czyli wszystko o jego praktycznym wykorzystaniu. Od badania rynku począwszy, a na ustalaniu strategii marketingowej i stosowaniu najnowszych technik marketingowych skończywszy. W jaki sposób zwiększyć skuteczność reklamy nie zwiększając budżetu?

 • Trendy marketingowe – „Od rzeczywistości do percepcji”.
 • Strategia marki.
 • Zarządzanie markami w czasie.
 • Strategia marketingowa na poziomie przedsiębiorstwa.
 • Zasady efektywnej komunikacji marketingowej.
 • Pozyskiwanie informacji marketingowych.
 • Rynek mediów w Polsce.
 • Tworzenie strategii komunikacji: czyli jak zaprojektować i ocenić działania reklamowe firmy.
 • Wyznaczanie budżetu reklamowego w praktyce, albo jak dotrzeć najniższym kosztem do największej liczby konsumentów.
 • Planowanie kampanii reklamowych.

Nowoczesne zarządzanie finansowe

Jaka jest różnica między finansami a księgowością? W jaki sposób skutecznie zwiększać rentowność przedsiębiorstwa? Co to jest dźwignia finansowa i czy rzeczywiście zawsze najlepszym rozwiązaniem jest nie mieć żadnych długów? Dlaczego płynność finansowa jest aż tak ważna i jak ustrzec się przed niespodziankami związanymi z jej brakiem? Jak współpracować z księgowymi i rewidentami finansowymi? Fundusz obrotowy i zapotrzebowanie na fundusz obrotowy: co one oznaczają dla firmy? Czy można zrozumieć firmę na podstawie wskaźników? Jakich? Jak oceniać projekty inwestycyjne?

 • Krótkie wprowadzenie do systemu operacji finansowych w przedsiębiorstwie, czyli zasady księgowości.
 • Trzy podstawowe dokumenty sprawozdania finansowego: rachunek wyników, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i bilans finansowy i księgowy.
 • Rachunek zysków i strat: na którym poziomie powstaje wynik? Jaka jest nadwyżka finansowa? Zdolność do samofinansowania się, EBIT, EBITdA…
 • Bilans firmy jako obraz jej sytuacji: fundusz obrotowy, zapotrzebowanie na fundusz obrotowy, płynność finansowa przedsiębiorstwa, a zdolność do kontynuowania przez nie działalności.
 • Podstawy wykorzystania analizy wskaźnikowej dla oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa: analiza rentowności, płynności, struktury bilansu i zarządzania, pojęcie dźwigni finansowej, podział kosztów.
 • Polityka inwestycji w firmie: zasada aktualizacji, a inflacja I wartość pieniądza w czasie, okres zwrotu, NPV (wartość zaktualizowana netto WAN), IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), finansowanie inwestycji.
 • Sprawozdania z przepływów i planowanie przepływów w przedsiębiorstwie.

Techniki finansów - controlling, budgeting

 • Polityka inwestycji w firmie: zasada aktualizacji, a inflacja I wartość pieniądza w czasie, okres zwrotu, NPV (wartość zaktualizowana netto WAN), IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), finansowanie inwestycji.
 • Sprawozdania z przepływów i planowanie przepływów w przedsiębiorstwie.
 • Controlling – rachunkowość menedżerska: zasady analizy kosztów w firmie (metody kosztów własnych, direct costing, metoda kontrybucji i racjonalnego przypisania w różnych przedsiębiorstwach).
 • Od analizy poniesionych kosztów, do ich przewidywania i budżetowania
 • Tworzenie systemu budżetowego w firmie: definiowanie standardów, budżety sprzedaży, produkcji, zakupów, syntetyczne – kontrola budżetowa i analiza odchyleń
 • Od systemu budżetowego do globalnego controllingu: pomiary osiągnięć i nowoczesne systemy sterowania – sales center, cost center, profit center, assets center
 • Współczesne metody prognozowania przychodów w czasie
 • Od przewidywania przepływów finansowych do przyszłych bilansów firmy i badania jej kondycji finansowej w przyszłości
 • Najwyższy stopień wtajemniczenia: analiza wrażliwości.

Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie, zarządzanie projektami

 • Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie:
  • Co to jest kryzys w firmie i kiedy następuje?
  • Przyczyny, symptomy kryzysu.
  • Fazy zarządzania kryzysowego.
 • Zarządzanie projektami:
  • Cele projektu i jego wartość dodana. Ograniczenia projektowe – definicja i zależności.
  • Interesariusze projektu – kim są i jaką odgrywają rolę.
  • Określenie zakresu projektu – wymagania i kryteria sukcesu.
  • Zarządzanie ryzykiem.
  • Komunikacja w projekcie.
  • Miara sukcesu projektu nie tylko w kontekście miar projektowych.

Social media marketing, CRM i gamifikacja

 • Social media marketing, czyli jak ważne staje się budowanie marki na portalach społecznościowych; serwisy społecznościowe, blogi.
 • CRM – Strategia budowania rentownych związków z klientami:
  • CRM jako strategia poprawy rentowności.
  • Jak przedsiębiorstwo tworzy wartość dodaną dla klienta (CVA).
  • Budowa trwałych relacji z klientami.
  • Zarządzanie kluczowymi procesami dla kreacji „wartości”.
  • Jak skutecznie wdrożyć CRM.
  • Korzyści z wdrożenia strategii CRM.

Negocjacje, komunikacja i public relations

 • Negocjacje:
  • Etapy negocjacji i aspekty kulturowe.
  • Czy podczas negocjacji mówić prawdę czy nie? –  „kłamstwo w negocjacjach”.
  • Typologia zachowań –  jak negocjować z osobami o różnych osobowościach.
  • „Brudne chwyty” negocjacyjne – rozpoznawanie i obrona.
 • Różnica między obrazem a tym, co ktoś na nim widzi. Po co nam PR?
 • Jak buduje się plan komunikacji czyli perception management w pigułce
 • Force field analysis – jak realnie określić cele i od czego najlepiej rozpocząć działania
 • Dlaczego media relations to nie to samo co PR. Istota dobrej definicji grupy docelowej
 • Strategia vs shopping list
 • Dlaczego Key Messages (podstawowe przesłania) są tak istotne. Jak wybrać te najmocniejsze
 • Crisis preparedness planning vs crisis communication
 • Rodzaje kryzysów
 • Dlaczego komunikacja w kryzysie różni sie od komunikacji bieżącej.
 • Kryzys – główne kryteria sukcesu
 • Autoprezentacja przed kamerą – warsztaty prowadzone przez jednego z dziennikarzy TVP.

Prawo spółek i prawo pracy

 • Prawo spółek:
  • Jakie są różnice pomiędzy działalnością gospodarczą, sp. z o. o., S.A., spółką jawną i spółką komandytową – i w jaki sposób je wykorzystać?
  • Cywilnoprawna odpowiedzialność członków zarządu – jak ją wyłączyć lub ograniczyć?
  • Umowa spółki – jakich błędów nie popełnić?
 • Prawo pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi: co menedżerowie powinni bezwzględnie wiedzieć o zatrudnianiu – umowach, kontraktach, zwalnianiu i rozwiązywaniu sporów.

Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Zarządzanie cenami:
  • proces ustalania cen: od strategii po wdrożenie,
  • strategia cenowa: trochę przykładów + ćwiczenia jak ocenić własną pozycję konkurencyjną i pozycjonowanie cenowe,
  • optymalny poziom cen: interaktywne przedstawienie narzędzi,
  • różnicowanie cen: potencjał w różnicowaniu cen / ograniczenia,
  • model cenowy: w jaki sposób pobierać opłaty,
  • wdrożenie: przykłady + ćwiczenie.
 • Wprowadzenie i audyt strategiczny:
  • wprowadzenie do zarządzania strategicznego,
  • proces strategiczny,
  • audyt strategiczny – praktyczne narzędzia i metody,
  • modele biznesowe firm – mapowanie, ocena i doskonalenie,
  • analiza rynku, konkurencji i sytuacji wewnętrznej firmy.
 • Opcje strategiczne – poszukiwanie szans rozwoju:
  • segmentacja i potrzeby klientów,
  • propozycja wartości,
  • tworzenie opcji strategicznych,
  • „Strategia Błękitnego Oceanu” – jak odkryć nową przestrzeń rynkową?
  • ocena i wybór opcji.
 • Strategia:
  • wchodzenie na nowe rynki, wprowadzanie nowych produktów.
  • customer development – weryfikacja hipotez z klientami,
  • business case – weryfikacja finansowa.
 • Wycena przedsiębiorstw, giełda:
  • Budowa scenariuszy – identyfikacja zmiennych różnicujących możliwe „stany świata”, ograniczeń operacyjnych, czynników zależnych od działań własnych i otoczenia rynkowego.
  • Modelowanie operacyjne.
  • Modelowanie finansowe (aktywa trwałe, amortyzacja, należności, zapasy, zobowiązania, kwestie walutowe, środki pieniężne i kapitał, prognozowanie P&L, bilansu i cash flow).
  • Planowanie jako forma kontroli wewnętrznej – Key Performance Indicators.
  • Wycena przedsiębiorstwa oparta o sprawozdania finansowe (przeszłość – pewna i szczegółowa) i modelowanie finansowe (przyszłość – niepewna i ogólna). Wycena z punktu „dla właściciela” oraz „dla kupującego”.
  • Mechanizmy rynku giełdowego:
   • pozyskiwanie kapitału (emisje, prospekty, budowa księgi popytu, komunikacja z rynkiem, percepcja inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych),
   • punkt widzenia rynku kapitałowego: Co to jest wartość (wartość wewnętrzna, wartość kontynuowanego biznesu, wartość likwidacyjna, wartość rynkowa etc.),
   • różnice w wycenie ‘growth stocks’ i ‘value stocks’, konglomeratów i spółek skupionych na pojedynczym biznesie itp.,
   • wycena spółek notowanych na giełdzie – wycena bezpośrednia i porównawcza (wskaźnikowa), podstawowe modele wyceny i parametry wyceny,
   • ekonomia i psychologia wyceny spółek i różnego rodzaju instrumentów notowanych na giełdzie – akcje, obligacje, instrumenty pochodne etc.,
   • rozmaite formy funduszy inwestycyjnych i innych uczestników rynku.