Program

Program

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi 1

Dlaczego MBA? Jak skorzystać z Programu? Zasady i metody rozwoju menedżerskiego.

Przywództwo – doświadczenia, potrzeby, styl, rozwój. 

Zarządzanie marketingowe, reklama

Zarządzanie zasobami ludzkimi 2

Autorefleksja i zarządzanie swoim życiem i karierą. Jak przygotować się na wyzwania zmieniającego się rynku pracy?

Zarządzanie zmianą – Jak skutecznie wdrożyć zmianę, w jaki sposób przygotować i wdrażać, aby osiągnąć cele biznesowe pomimo spodziewanego oporu?

 

Nowoczesne zarządzanie finansowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi 3

Motywacja i motywowanie. Satysfakcja  a motywacja. Czy lepsza płaca gwarantuje lepszą pracę? Jak motywować swoich współpracowników?

Szkolenia i rozwój pracowników – jak sprawić, by nasza organizacja na czas posiadła kompetencje niezbędne do osiągnięcia celu.  

Kultura organizacyjna czyli o tym, co z pozoru nieuchwytne, a kluczowe dla sukcesu lub porażki organizacji. Jak diagnozować, budować i rozwijać kulturę zespołu i firmy, by odpowiadała oczekiwaniom interesariuszy i

wspierała osiąganie zakładanych celów? Czynniki kształtujące kulturę organizacji, wybrane modele. Narzędzia służące ocenie obecnej kultury, zmiany kultury w czasie, wpływ kultury na losy firmy. Jaką kulturę

organizacji stworzyć? Case: turkusowe organizacje.

 

Techniki finansów - controlling, budgeting

Zarządzanie marketingowe 1 – Budowanie marki w XXI wieku

Na czym polega skuteczny marketing, jaką rolę pełni w nim marka oraz jak się ją tworzy od podstaw i zarządza w dłuższym okresie czasu,  to główne zagadnienia pierwszego modułu z marketingu.

Trendy marketingowe – „Od rzeczywistości do percepcji”. Proces tworzenia strategii marki. Segmentacje klientów. Tożsamość marki – czym jest, jaka jest jej rola i jak ją stworzyć ? Budowanie strategii marketingowych dla produktów . Kluczowe zasady zarządzania marką w długim czasie. Zasady skutecznego wprowadzania nowych produktów pod parasolem marki.  Architektury marek.

Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie, zarządzanie projektami

Zarządzanie marketingowe 2

Planowanie kampanii reklamowych – jak efektywnie dotrzeć do konsumenta w erze rosnących szumów reklamowych i szybko zmieniającego się rynku mediów. Planowanie kampanii z perspektywy domu mediowego i praktyczna wiedza w sytuacji samodzielnego zakupu mediów.

Social media marketing – na czym polega i jak można wykorzystać potencjał marketingowy najszybciej rozwijającego się obszaru mediów.

Social media marketing, CRM i gamifikacja

Public relations – Komunikacja i autoprezentacja przed kamerą

PR i komunikacja: jak buduje się plan komunikacji czyli perception management w pigułce. Force field analysis – jak realnie określić cele i od czego najlepiej rozpocząć działania. Dlaczego media relations to nie to samo co PR. Istota dobrej definicji grupy docelowej. Strategia vs shopping list. Key Messages Crisis preparedness planning vs crisis communication. Rodzaje kryzysów. Dlaczego komunikacja w kryzysie różni sie od komunikacji bieżącej. Kryzys – główne kryteria sukcesu.

Autoprezentacja przed kamerą – warsztaty prowadzone przez jednego z dziennikarzy TVP.

Negocjacje, komunikacja i public relations

Zarządzanie finansowe 1

Jaka jest różnica między finansami a księgowością? Jak współpracować z księgowymi i rewidentami finansowymi?

Krótkie wprowadzenie do systemu operacji finansowych w przedsiębiorstwie, czyli zasady księgowości. Czy można zrozumieć firmę na podstawie wskaźników?

Trzy podstawowe dokumenty sprawozdania finansowego:

  • rachunek wyników
  • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
  • bilans finansowy i księgowy.

Rachunek zysków i strat: na którym poziomie powstaje wynik? Jaka jest nadwyżka finansowa? Zdolność do samofinansowania się, EBIT, EBITdA…

Bilans firmy jako obraz jej sytuacji: fundusz obrotowy, zapotrzebowanie na fundusz obrotowy, płynność finansowa przedsiębiorstwa, a zdolność do kontynuowania przez nie działalności. Fundusz obrotowy i zapotrzebowanie na fundusz obrotowy: co one oznaczają dla firmy?

Prawo spółek i prawo pracy

Zarządzanie finansowe 2

Podstawy wykorzystania analizy wskaźnikowej dla oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa: analiza rentowności, płynności, struktury bilansu i zarządzania, pojęcie dźwigni finansowej, podział kosztów. W jaki sposób skutecznie zwiększać rentowność przedsiębiorstwa? Co to jest dźwignia finansowa i czy rzeczywiście zawsze najlepszym rozwiązaniem jest nie mieć żadnych długów?

Podział kosztów na stale i zmienne; ile sprzedać, by działalność się opłacała? Jaki jest próg rentowności?

Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie finansowe 3

Dlaczego płynność finansowa jest aż tak ważna i jak ustrzec się przed niespodziankami związanymi z jej brakiem? Sprawozdania z przepływów i planowanie przepływów w przedsiębiorstwie.

Polityka inwestycji w firmie: zasada aktualizacji, a inflacja I wartość pieniądza w czasie, okres zwrotu, NPV (wartość zaktualizowana netto WAN), IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), finansowanie inwestycji.

Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie finansowe 4

Controlling – rachunkowość menedżerska: zasady analizy kosztów w firmie (metody kosztów własnych, direct costing, metoda kontrybucji i racjonalnego przypisania w różnych przedsiębiorstwach, metoda ABC, Activity Based Costing).

Od analizy poniesionych kosztów, do ich przewidywania i budżetowania

Prezentacje finansowe: różnica między synteza a analiza, dostosowanie prezentacji do odbiorcy, wykresy: kiedy i jakie?

Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem

Negocjacje

Negocjacje:  etapy negocjacji i aspekty kulturowe. Strategia i taktyka negocjacyjna. Czy podczas negocjacji mówić prawdę czy nie? –  „kłamstwo w negocjacjach”. Typologia zachowań –  jak negocjować z osobami o różnych osobowościach. „Brudne chwyty” negocjacyjne – rozpoznawanie i obrona.

Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie finansowe 5

Tworzenie systemu budżetowego w firmie: definiowanie standardów, budżety sprzedaży, produkcji, zakupów, syntetyczne – kontrola budżetowa i analiza odchyleń.

Od systemu budżetowego do globalnego controllingu: pomiary osiągnięć i nowoczesne systemy sterowania – sales center, cost center, profit center, assets center.

Współczesne metody prognozowania przychodów w czasie.

Od przewidywania przepływów finansowych do przyszłych bilansów firmy i badania jej kondycji finansowej w przyszłości.

Najwyższy stopień wtajemniczenia: analiza wrażliwości.

Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem

Negocjacje

Negocjacje:  etapy negocjacji i aspekty kulturowe. Strategia i taktyka negocjacyjna. Czy podczas negocjacji mówić prawdę czy nie? –  „kłamstwo w negocjacjach”. Typologia zachowań –  jak negocjować z osobami o różnych osobowościach. „Brudne chwyty” negocjacyjne – rozpoznawanie i obrona.

Sprzedaż i nowe trendy

Zarządzanie sprzedażą i wyzwania w dobie rozwoju nowych kanałów dystrybucyjnych. Sprzedaż i generowanie przychodów – dlaczego sprzedaż często jest w centrum uwagi firm. Modele dystrybucyjne. Konstrukcje warunków handlowych, jako przewaga konkurencyjna na rynku. Najnowsze trendy sprzedażowo-dystrybucyjne.

Nowi konsumenci i pracownicy – charakterystyka pokoleń X, Y, Z. Trendy społeczne, technologiczne i biznesowe kształtujące 2 dekadę XXI w. Co się zmieni, a co zostanie takie samo? Ewolucja czy rewolucja? Nowe trendy i gamifikacja w biznesie.

Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami: cele projektu i jego wartość dodana. Ograniczenia projektowe – definicja i zależności. Interesariusze projektu – kim są i jaką odgrywają rolę. Określenie zakresu projektu – wymagania i kryteria sukcesu. Zarządzanie ryzykiem. Komunikacja w projekcie. Miara sukcesu projektu nie tylko w kontekście miar projektowych. Manifest Agile. Jak przeprowadzić transformację organizacji do scrum.

Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie kryzysowe przedsiębiorstwem

Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie: co to jest kryzys w firmie i kiedy następuje? Przyczyny, symptomy kryzysu. Fazy zarządzania kryzysowego.

Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie innowacjami

Prowadzenie do systemu zarządzania innowacjami w firmie. Strategia zarządzania innowacjami/ Tworzenie innovation thesis. Zarządzanie portfelem innowacji – innowacje core, adjacent, transformational (disruptive) . Narzędzia zarządzania innowacjami: intrapreneurship, inkubatory start-upów early stage, akceleratory mid-stage  (wewnętrzne, shared, outsourced), scouting i współpraca z late-stageowymi startupami, innovation labs, spin-outs i company builder. Budowanie start-upa korporacyjnego wg Lean Startup.

Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem

Strategia 1

Analiza strategiczna:  Analiza trendów rynkowych (PEST). Analiza i ocena atrakcyjności rynków. Analizy pozycji konkurencyjnej (analizy portfelowe).

Planowanie strategiczne: Identyfikacja dźwigni satysfakcji właścicieli, klientów i pracowników. Określenie misji, wizji i zuchwałego celu (One Page Strategy Plan). Definiowanie celów i inicjatyw strategicznych. Rola marki firmy w strategii.

Wdrażanie strategii: Przekładanie celów strategicznych na cele i zadania roczne. Powiązanie ciągłego doskonalenia procesów ze strategią. Sposoby komunikacji strategii w firmie i osobistego angażowania pracowników w ich realizację (One Page Strategy Plan, Balanced ScoreCard, Management by Objectives).

 

Czym jest (a czym nie jest) strategia. Podstawowe metody i spojrzenia na kwestie strategii. Kontekst historyczny i kontekst współczesny. Budowa scenariuszy i inne narzędzia wspomagające budowę i egzekucję strategii – identyfikacja zmiennych różnicujących możliwe „stany świata”, ograniczeń operacyjnych, czynników zależnych od działań własnych i otoczenia rynkowego. Modelowanie operacyjne i finansowe z perspektywy rynku kapitałowego. Kontrola wewnętrzna – Key Performance Indicators

 

Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem

Strategia 2

Modele biznesowe: Tworzenie modeli biznesowych (Lean Canvas, Business Model Canvas), ze szczególnym uwzględnieniem modeli przychodowych i budowy barier wejścia.

Strategia Błękitnego Oceanu: ucieczka od konkurencji cenowej i budowanie wyróżników produktu (kanwy strategii), rozszerzanie rynków zbytu (3 warstwy nie-klientów), wzrost wartości produktu (mapy użyteczności produktu).

Rockefeller Habits: Fundamenty skalowania biznesu – monitorowanie celów, rytm komunikacyjny, raportowanie zespołowe.

 

Perspektywa rynku kapitałowego i mechanizmy rynku giełdowego:  wycena spółek notowanych na giełdzie – wycena bezpośrednia i porównawcza (wskaźnikowa), podstawowe modele i parametry wyceny. Punkt widzenia rynku kapitałowego: Co to jest wartość. Różnice w wycenie ‘growth stocks’ i ‘value stocks’, konglomeratów i spółek skupionych na pojedynczym biznesie itp. Pozyskiwanie kapitału (emisje, prospekty, komunikacja z rynkiem, percepcja inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych). Rozmaite formy funduszy inwestycyjnych i innych uczestników rynku.