Harmonogram

Harmonogramy edycji Executive MBA

12 - 13 października 2018: Zarządzanie zasobami ludzkimi 1

Dlaczego MBA? Jak skorzystać z Programu? Zasady i metody rozwoju menedżerskiego.
Przywództwo – doświadczenia, potrzeby, styl, rozwój. 

09 - 10 listopada 2018: Zarządzanie zasobami ludzkimi 2

Autorefleksja i zarządzanie swoim życiem i karierą. Jak przygotować się na wyzwania zmieniającego się rynku pracy?
Zarządzanie zmianą – Jak skutecznie wdrożyć zmianę, w jaki sposób przygotować i wdrażać, aby osiągnąć cele biznesowe pomimo spodziewanego oporu?

16 - 17 listopada 2018: Zarządzanie marketingowe 1 - Budowanie marki w XXI wieku

Fundamenty skutecznego marketingu w XXI wieku. Procesy i narzędzia obejmujące pojęcie marketingu strategicznego. Marka – tworzenie od podstaw i zarządzanie w dłuższym okresie czasu dla zwiększenia jej wartości i siły rynkowej. Czym się różni zarządzanie marką od zarządzania produktem? Jak bezkosztowo zweryfikować pomysły na nowe produkty, czy startup biznesowy? Kiedy nowe produkty wprowadzane pod istniejącą marką będą miały największe szanse na sukces?

30 listopada - 01 grudnia 2018: Zarządzanie zasobami ludzkimi 3

Motywacja i motywowanie. Satysfakcja a motywacja. Czy lepsza płaca gwarantuje lepszą pracę? Jak motywować swoich współpracowników?
Szkolenia i rozwój pracowników – jak sprawić, by nasza organizacja na czas posiadła kompetencje niezbędne do osiągnięcia celu.
Kultura organizacyjna czyli o tym, co z pozoru nieuchwytne, a kluczowe dla sukcesu lub porażki organizacji. Jak diagnozować, budować i rozwijać kulturę zespołu i firmy, by odpowiadała oczekiwaniom interesariuszy i
wspierała osiąganie zakładanych celów? Czynniki kształtujące kulturę organizacji, wybrane modele. Narzędzia służące ocenie obecnej kultury, zmiany kultury w czasie, wpływ kultury na losy firmy. Jaką kulturę
organizacji stworzyć?

14 - 15 grudnia 2018: Zarządzanie zasobami ludzkimi 4

Prawo pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi: co menedżerowie powinni bezwzględnie wiedzieć o zatrudnianiu – umowach, kontraktach, zwalnianiu i rozwiązywaniu sporów.
Autorefleksja i zarządzanie swoim życiem i karierą cz. 2.

11 - 12 stycznia 2019: Zarządzanie marketingowe 2

Planowanie kampanii reklamowych – jak efektywnie dotrzeć do konsumenta w erze rosnących szumów reklamowych i szybko zmieniającego się rynku mediów.
Podstawowe pojęcia mediowe. Charakterystyka kategorii mediów. Teoria oddziaływania reklamy. Proces planowania kampanii. Praktyczna wiedza w sytuacji samodzielnego zakupu mediów.
Social media marketing – na czym polega i jak można wykorzystać potencjał marketingowy najszybciej rozwijającego się obszaru mediów?
Co to są media społecznościowe i na czym polega ich atrakcyjność? Zakres wykorzystania przez firmy. Social media marketing – wybrane metody budowania marki. Monitoring mediów społecznościowych – podstawy i zakres zastosowania.

18 - 19 stycznia 2019: Komunikacja i autoprezentacja przed kamerą

Komunikacja: jak buduje się plan komunikacji czyli perception management w pigułce. Force field analysis – jak realnie określić cele i od czego najlepiej rozpocząć działania. Dlaczego media relations to nie to samo co PR. Istota dobrej definicji grupy docelowej. Strategia vs shopping list. Key Messages Crisis preparedness planning vs crisis communication. Rodzaje kryzysów. Dlaczego komunikacja w kryzysie różni sie od komunikacji bieżącej. Kryzys – główne kryteria sukcesu.
Autoprezentacja przed kamerą – warsztaty prowadzone przez jednego z dziennikarzy telewizyjnych.

15 - 16 lutego 2019: Sprzedaż i negocjacje

Sprzedaż i generowanie przychodów – dlaczego sprzedaż często jest w centrum uwagi firm. Zarządzanie sprzedażą i wyzwania w dobie rozwoju nowych kanałów dystrybucyjnych oraz cyfryzacji procesów sprzedażowych. Modele dystrybucyjne w punktu widzenia budowania omnichannel w organizacjach. Konstrukcje warunków handlowych jako przewaga konkurencyjna na rynku. Najnowsze trendy sprzedażowo-dystrybucyjne.
Etapy negocjacji i aspekty kulturowe. Różne style komunikacyjne partnerów negocjacyjnych i różne formy okazywania szacunku. Strategie i taktyki negocjacyjne. Kłamstwo w negocjacjach – mówić prawdę czy nie?
Trudne sytuacje negocjacyjne. Jak negocjować z osobami o różnych osobowościach. „Brudne chwyty” negocjacyjne – rozpoznawanie i obrona.

01 - 02 marca 2019: Zarządzanie finansowe 1: Zrozumieć sprawozdanie finansowe - bilans, rachunek zysków i strat , przepływy

Jaka jest różnica między finansami a księgowością? Jak współpracować z księgowymi i rewidentami finansowymi?
Krótkie wprowadzenie do systemu operacji finansowych w przedsiębiorstwie, czyli zasady księgowości. Czy można zrozumieć firmę na podstawie wskaźników?
Trzy podstawowe dokumenty sprawozdania finansowego:

  • rachunek wyników,
  • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
  • bilans finansowy i księgowy.

Rachunek zysków i strat: na którym poziomie powstaje wynik? Jaka jest nadwyżka finansowa? Zdolność do samofinansowania się, EBIT, EBITdA…
Na czym polegają rezerwy i ostrożna wycena? Poznanie najważniejszych zasad rachunkowych, które są niezbędne do analizy dokumentów.

15 - 16 marca 2019: Zarządzanie innowacjami i nowe trendy

Prowadzenie do systemu zarządzania innowacjami w firmie. Strategia zarządzania innowacjami/ Tworzenie innovation thesis. Zarządzanie portfelem innowacji – innowacje core, adjacent, transformational (disruptive) . Narzędzia zarządzania innowacjami: intrapreneurship, inkubatory start-upów early stage, akceleratory mid-stage (wewnętrzne, shared, outsourced), scouting i współpraca z late-stageowymi startupami, innovation labs, spin-outs i company builder. Budowanie start-upa korporacyjnego wg Lean Startup.
Trendy społeczne, technologiczne i biznesowe kształtujące 2 dekadę XXI w. Co się zmieni, a co zostanie takie samo? Ewolucja czy rewolucja? Zajrzymy do świata za 3-5 lat i omówimy:
wykorzystanie potencjału technologi do skutecznej komunikacji w nowych mediach, budowanie konkurencyjnej strategii firmy opartej o zrozumienie trendów społecznych, prezentację produktów, które zmienią świat i analizę przyszłych zmian na rynku pracy.

29 - 30 marca 2019: Zarządzanie finansowe 2

Podstawy wykorzystania analizy wskaźnikowej dla oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa: analiza rentowności, płynności, struktury bilansu i zarządzania, pojęcie dźwigni finansowej, podział kosztów. W jaki sposób skutecznie zwiększać rentowność przedsiębiorstwa? Co to jest dźwignia finansowa i czy rzeczywiście zawsze najlepszym rozwiązaniem jest nie mieć żadnych długów?
Bilans firmy jako obraz jej sytuacji: fundusz obrotowy, zapotrzebowanie na fundusz obrotowy, płynność finansowa przedsiębiorstwa, a zdolność do kontynuowania przez nie działalności. Fundusz obrotowy i zapotrzebowanie na fundusz obrotowy: co one oznaczają dla firmy? Podział kosztów na stale i zmienne: ile sprzedać, by działalność się opłacała? Jaki jest próg rentowności?

12 - 13 kwietnia 2019: Zarządzanie finansowe 3

Opłacalność inwestycji i plan finansowania. Dlaczego płynność finansowa jest aż tak ważna i jak ustrzec się przed niespodziankami związanymi z jej brakiem? Sprawozdania z przepływów i planowanie przepływów w przedsiębiorstwie. Polityka inwestycji w firmie: zasada aktualizacji, a inflacja I wartość pieniądza w czasie, okres zwrotu, NPV (wartość zaktualizowana netto WAN), IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), finansowanie inwestycji.

26 - 27 kwietnia 2019: Zarządzanie kryzysowe przedsiębiorstwem i Controlling 1 cz. 1

Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie: co to jest kryzys w firmie i kiedy następuje? Przyczyny, symptomy kryzysu. Kiedy nie opłaca się naprawiać przedsiębiorstwa: jakie są inne drogi? Fazy zarządzania kryzysowego. Kiedy wymieniać zarząd a kiedy nie? Krytyczne zasady zarządzania. Pierwsze 100 dni. Płynność jako warunek udanej naprawy. Narzędzia i metody przeprowadzania naprawy. Plan naprawczy.
Controlling – rachunkowość menedżerska: zasady analizy kosztów w firmie (metody kosztów własnych, direct costing, metoda kontrybucji i racjonalnego przypisania w różnych przedsiębiorstwach, metoda ABC, Activity Based Costing).

10 - 11 maja 2019: Controlling 1  cz. 2 i Zarządzanie cenami

Od analizy poniesionych kosztów, do ich przewidywania i budżetowania. Prezentacje finansowe: różnica między synteza a analiza, dostosowanie prezentacji do odbiorcy, wykresy: kiedy i jakie?
Zarządzanie cenami: proces ustalania cen (od strategii po wdrożenie), strategia cenowa, optymalny poziom cen: interaktywne przedstawienie narzędzi, różnicowanie cen: potencjał w różnicowaniu cen / ograniczenia, model cenowy: w jaki sposób pobierać opłaty, wdrożenie.

24 - 25 maja 2019: Controlling 2

Tworzenie systemu budżetowego w firmie: definiowanie standardów, budżety sprzedaży, produkcji, zakupów, syntetyczne – kontrola budżetowa i analiza odchyleń.
Od systemu budżetowego do globalnego controllingu: pomiary osiągnięć i nowoczesne systemy sterowania – sales center, cost center, profit center, assets center.
Współczesne metody prognozowania przychodów w czasie. Od przewidywania przepływów finansowych do przyszłych bilansów firmy i badania jej kondycji finansowej w przyszłości. Analiza wrażliwości.

07 - 08 czerwca 2019: Strategia 1

Analiza strategiczna: Analiza trendów rynkowych. Analiza otoczenia konkurencyjnego. Operacjonalizacja strategii. Strategia błękitnego oceanu.
Czym jest (a czym nie jest) strategia. Podstawowe metody i spojrzenia na kwestie strategii. Kontekst historyczny i kontekst współczesny. Budowa scenariuszy i inne narzędzia wspomagające budowę i egzekucję strategii – identyfikacja zmiennych różnicujących możliwe „stany świata”, ograniczeń operacyjnych, czynników zależnych od działań własnych i otoczenia rynkowego. Modelowanie operacyjne i finansowe z perspektywy rynku kapitałowego. Kontrola wewnętrzna – Key Performance Indicators.

14 - 15 czerwca 2019: Strategia 2 - wycena przedsiębiorstwa, mechanizmy rynku giełdowego

Perspektywa rynku kapitałowego i mechanizmy rynku giełdowego: wycena spółek notowanych na giełdzie – wycena bezpośrednia i porównawcza (wskaźnikowa), podstawowe modele i parametry wyceny. Punkt widzenia rynku kapitałowego: Co to jest wartość. Różnice w wycenie ‘growth stocks’ i ‘value stocks’, konglomeratów i spółek skupionych na pojedynczym biznesie itp. Pozyskiwanie kapitału (emisje, prospekty, komunikacja z rynkiem, percepcja inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych). Rozmaite formy funduszy inwestycyjnych i innych uczestników rynku.

02 lipca 2019 (egzamin)

29 - 30 marca 2019: Zarządzanie zasobami ludzkimi 1

Dlaczego MBA? Jak skorzystać z Programu? Zasady i metody rozwoju menedżerskiego.
Autorefleksja i zarządzanie swoim życiem i karierą. Jak przygotować się na wyzwania zmieniającego się rynku pracy?

12 - 13 kwietnia 2019: Zarządzanie zasobami ludzkimi 2

Zarządzanie zmianą – Jak skutecznie wdrożyć zmianę, w jaki sposób przygotować i wdrażać, aby osiągnąć cele biznesowe pomimo spodziewanego oporu?
Autorefleksja i zarządzanie swoim życiem i karierą – warsztaty.

26 - 27 kwietnia 2019: Zarządzanie zasobami ludzkimi 3

Prawo pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi: co menedżerowie powinni bezwzględnie wiedzieć o zatrudnianiu – umowach, kontraktach, zwalnianiu i rozwiązywaniu sporów.
Przywództwo – doświadczenia, potrzeby, styl, rozwój.

17 - 18 maja 2019: Zarządzanie zasobami ludzkimi 4

Motywacja i motywowanie. Satysfakcja a motywacja. Czy lepsza płaca gwarantuje lepszą pracę? Jak motywować swoich współpracowników?
Szkolenia i rozwój pracowników – jak sprawić, by nasza organizacja na czas posiadła kompetencje niezbędne do osiągnięcia celu.
Kultura organizacyjna czyli o tym, co z pozoru nieuchwytne, a kluczowe dla sukcesu lub porażki organizacji. Jak diagnozować, budować i rozwijać kulturę zespołu i firmy, by odpowiadała oczekiwaniom interesariuszy i
wspierała osiąganie zakładanych celów? Czynniki kształtujące kulturę organizacji, wybrane modele. Narzędzia służące ocenie obecnej kultury, zmiany kultury w czasie, wpływ kultury na losy firmy. Jaką kulturę
organizacji stworzyć? Case: turkusowe organizacje.

31 maja - 01 czerwca 2019: Zarządzanie marketingowe 1

Planowanie kampanii reklamowych – jak efektywnie dotrzeć do konsumenta w erze rosnących szumów reklamowych i szybko zmieniającego się rynku mediów.
Podstawowe pojęcia mediowe. Charakterystyka kategorii mediów. Teoria oddziaływania reklamy. Proces planowania kampanii. Praktyczna wiedza w sytuacji samodzielnego zakupu mediów.
Social media marketing – na czym polega i jak można wykorzystać potencjał marketingowy najszybciej rozwijającego się obszaru mediów?
Co to są media społecznościowe i na czym polega ich atrakcyjność? Zakres wykorzystania przez firmy. Social media marketing – wybrane metody budowania marki.

28 - 29 czerwca 2019: Zarządzanie marketingowe 2 - Budowanie marki w XXI wieku

Fundamenty skutecznego marketingu w XXI wieku. Procesy i narzędzia obejmujące pojęcie marketingu strategicznego. Marka – tworzenie od podstaw i zarządzanie w dłuższym okresie czasu dla zwiększenia jej wartości i siły rynkowej. Czym się różni zarządzanie marką od zarządzania produktem? Jak bezkosztowo zweryfikować pomysły na nowe produkty, czy startup biznesowy? Kiedy nowe produkty wprowadzane pod istniejącą marką będą miały największe szanse na sukces?

06 - 07 września 2019: Zarządzanie finansowe 1 - Zrozumieć sprawozdanie finansowe - bilans, rachunek zysków i strat , przepływy

Jaka jest różnica między finansami a księgowością? Jak współpracować z księgowymi i rewidentami finansowymi?
Krótkie wprowadzenie do systemu operacji finansowych w przedsiębiorstwie, czyli zasady księgowości. Czy można zrozumieć firmę na podstawie wskaźników?
Trzy podstawowe dokumenty sprawozdania finansowego:
• rachunek wyników
• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
• bilans finansowy i księgowy.
Rachunek zysków i strat: na którym poziomie powstaje wynik? Jaka jest nadwyżka finansowa? Zdolność do samofinansowania się, EBIT, EBITdA…
Na czym polegają rezerwy i ostrożna wycena? Poznanie najważniejszych zasad rachunkowych, które są niezbędne do analizy dokumentów.

20 - 21 września 2019: Nowe trendy i negocjacje

Trendy społeczne, technologiczne i biznesowe kształtujące 2 dekadę XXI w. Co się zmieni, a co zostanie takie samo? Ewolucja czy rewolucja? Zajrzymy do świata za 3-5 lat i omówimy:
wykorzystanie potencjału technologi do skutecznej komunikacji w nowych mediach, budowanie konkurencyjnej strategii firmy opartej o zrozumienie trendów społecznych, prezentację produktów, które zmienią świat i analizę przyszłych zmian na rynku pracy.
Etapy negocjacji i aspekty kulturowe. Różne style komunikacyjne partnerów negocjacyjnych i różne formy okazywania szacunku. Strategie i taktyki negocjacyjne. Kłamstwo w negocjacjach – mówić prawdę czy nie?
Trudne sytuacje negocjacyjne. Jak negocjować z osobami o różnych osobowościach. „Brudne chwyty” negocjacyjne – rozpoznawanie i obrona.

11 - 12 października 2019: Sprzedaż, zarządzanie innowacjami

Sprzedaż i generowanie przychodów – dlaczego sprzedaż często jest w centrum uwagi firm. Zarządzanie sprzedażą i wyzwania w dobie rozwoju nowych kanałów dystrybucyjnych oraz cyfryzacji procesów sprzedażowych. Modele dystrybucyjne w punktu widzenia budowania omnichannel w organizacjach. Konstrukcje warunków handlowych jako przewaga konkurencyjna na rynku. Najnowsze trendy sprzedażowo-dystrybucyjne.
Prowadzenie do systemu zarządzania innowacjami w firmie. Strategia zarządzania innowacjami/ Tworzenie innovation thesis. Zarządzanie portfelem innowacji – innowacje core, adjacent, transformational (disruptive) . Narzędzia zarządzania innowacjami: intrapreneurship, inkubatory start-upów early stage, akceleratory mid-stage (wewnętrzne, shared, outsourced), scouting i współpraca z late-stageowymi startupami, innovation labs, spin-outs i company builder. Budowanie start-upa korporacyjnego wg Lean Startup.

25 - 26 października 2019: Zarządzanie finansowe 2

Podstawy wykorzystania analizy wskaźnikowej dla oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa: analiza rentowności, płynności, struktury bilansu i zarządzania, pojęcie dźwigni finansowej, podział kosztów. W jaki sposób skutecznie zwiększać rentowność przedsiębiorstwa? Co to jest dźwignia finansowa i czy rzeczywiście zawsze najlepszym rozwiązaniem jest nie mieć żadnych długów?
Bilans firmy jako obraz jej sytuacji: fundusz obrotowy, zapotrzebowanie na fundusz obrotowy, płynność finansowa przedsiębiorstwa, a zdolność do kontynuowania przez nie działalności. Fundusz obrotowy i zapotrzebowanie na fundusz obrotowy: co one oznaczają dla firmy? Podział kosztów na stale i zmienne: ile sprzedać, by działalność się opłacała? Jaki jest próg rentowności?

15 - 16 listopada 2019: Analiza strategiczna. Autoprezentacja przed kamerą

Analiza strategiczna. Etapy rozwoju firmy wg L.E.Greinera. Analizy otoczenia konkurencyjnego: analiza PEST, analiza atrakcyjności sektora, macierz BCG, macierz GE. Strategia Błękitnego Oceanu: kanwy strategii AS-IS, mapa użyteczności nabywcy, analiza 3 warstw nie-klientów, analiza 6 ścieżek, macierz ERRC.
Autoprezentacja przed kamerą – warsztaty prowadzone przez jednego z dziennikarzy telewizyjnych.

29 - 30 listopada 2019: Zarządzanie finansowe 3

Opłacalność inwestycji i plan finansowania. Dlaczego płynność finansowa jest aż tak ważna i jak ustrzec się przed niespodziankami związanymi z jej brakiem? Sprawozdania z przepływów i planowanie przepływów w przedsiębiorstwie. Polityka inwestycji w firmie: zasada aktualizacji, a inflacja I wartość pieniądza w czasie, okres zwrotu, NPV (wartość zaktualizowana netto WAN), IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), finansowanie inwestycji.

13 - 14 grudnia 2019: zarządzanie kryzysowe przedsiębiorstwem i zarządzanie cenami

Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie: co to jest kryzys w firmie i kiedy następuje? Przyczyny, symptomy kryzysu. Kiedy nie opłaca się naprawiać przedsiębiorstwa: jakie są inne drogi? Fazy zarządzania kryzysowego. Kiedy wymieniać zarząd a kiedy nie? Krytyczne zasady zarządzania. Pierwsze 100 dni. Płynność jako warunek udanej naprawy. Narzędzia i metody przeprowadzania naprawy. Plan naprawczy.
Zarządzanie cenami: proces ustalania cen (od strategii po wdrożenie), strategia cenowa, optymalny poziom cen: interaktywne przedstawienie narzędzi, różnicowanie cen: potencjał w różnicowaniu cen / ograniczenia, model cenowy: w jaki sposób pobierać opłaty, wdrożenie.

10 - 11 stycznia 2020: Controlling 1

Controlling – rachunkowość menedżerska: zasady analizy kosztów w firmie (metody kosztów własnych, direct costing, metoda kontrybucji i racjonalnego przypisania w różnych przedsiębiorstwach, metoda ABC, Activity Based Costing). Od analizy poniesionych kosztów, do ich przewidywania i budżetowania. Prezentacje finansowe: różnica między synteza a analiza, dostosowanie prezentacji do odbiorcy, wykresy: kiedy i jakie?

24 - 25 stycznia 2020: Controlling 2

Tworzenie systemu budżetowego w firmie: definiowanie standardów, budżety sprzedaży, produkcji, zakupów, syntetyczne – kontrola budżetowa i analiza odchyleń.
Od systemu budżetowego do globalnego controllingu: pomiary osiągnięć i nowoczesne systemy sterowania – sales center, cost center, profit center, assets center.
Współczesne metody prognozowania przychodów w czasie. Od przewidywania przepływów finansowych do przyszłych bilansów firmy i badania jej kondycji finansowej w przyszłości. Analiza wrażliwości.

07 - 08 lutego 2020: Komunikacja w kryzysie. Strategia 1

Komunikacja: jak buduje się plan komunikacji czyli perception management w pigułce. Force field analysis – jak realnie określić cele i od czego najlepiej rozpocząć działania. Dlaczego media relations to nie to samo co PR. Istota dobrej definicji grupy docelowej. Strategia vs shopping list. Key Messages Crisis preparedness planning vs crisis communication. Rodzaje kryzysów. Dlaczego komunikacja w kryzysie różni sie od komunikacji bieżącej. Kryzys – główne kryteria sukcesu.
Czym jest (a czym nie jest) strategia. Podstawowe metody i spojrzenia na kwestie strategii. Kontekst historyczny i kontekst współczesny. Budowa scenariuszy i inne narzędzia wspomagające budowę i egzekucję strategii – identyfikacja zmiennych różnicujących możliwe „stany świata”, ograniczeń operacyjnych, czynników zależnych od działań własnych i otoczenia rynkowego. Modelowanie operacyjne i finansowe z perspektywy rynku kapitałowego. Kontrola wewnętrzna – Key Performance Indicators.

28 - 29 lutego 2020: Strategia 2 - wycena przedsiębiorstwa, mechanizmy rynku giełdowego

Planowanie strategiczne metodą jednostronicowego planu strategicznego: trendy rynkowe, wartości, misja, unikalne kompetencje, obietnica marki, cele i inicjatywy strategiczne, krytyczne miary efektywności, komunikacja strategii w firmie, kaskadowanie odpowiedzialności, analiza silnych i słabych stron strategii.
Perspektywa rynku kapitałowego i mechanizmy rynku giełdowego: wycena spółek notowanych na giełdzie – wycena bezpośrednia i porównawcza (wskaźnikowa), podstawowe modele i parametry wyceny. Punkt widzenia rynku kapitałowego: Co to jest wartość. Różnice w wycenie ‘growth stocks’ i ‘value stocks’, konglomeratów i spółek skupionych na pojedynczym biznesie itp. Pozyskiwanie kapitału (emisje, prospekty, komunikacja z rynkiem, percepcja inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych). Rozmaite formy funduszy inwestycyjnych i innych uczestników rynku.

10 marca 2020: egzamin

18 - 19 października 2019: ...

… 

25 - 26 października 2019: ...

… 

22 - 23 listopada 2019: ...

… 

29 - 30 listopada 2019: ...

… 

13 - 14 grudnia 2019: ...

… 

17 - 18 stycznia 2020: ...

… 

31 stycznia - 1 lutego 2020: ...

… 

28 - 29 lutego 2020: ...

… 

13 - 14 marca 2020: ...

… 

27 - 28 marca 2020: ...

… 

03 - 04 kwietnia 2020: ...

… 

17 - 18 kwietnia 2020: ...

… 

24 - 25 kwietnia 2020: ...

… 

8 - 9 maja 2020: ...

… 

22 - 23 maja 2020: ...

… 

05 - 06 czerwca 2020: ...

… 

30 czerwca 2020: Egzamin