REGULAMIN STUDIÓW
EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

 

Studia Executive Master of Business Administration prowadzone są przez Francuski Instytut Zarządzania (I.G.F. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) wraz z WWSB (Warszawską Wyższą Szkołą Biznesu).
1. Wykładowcami Studiów Executive MBA są praktycy – menedżerowie posiadający udokumentowane doświadczenie menedżerskie łączący doświadczenia zawodowe z umiejętnością przekazywania wiedzy.
2. Elementem systemu zapewnienia wysokiej jakości Studiów Executive MBA jest ocena pracy wykładowców / trenerów przez studentów dokonywana na zakończenie każdej sesji dydaktycznej.
3. Rekrutacja do Programu Executive MBA obejmuje:

  • złożenie przez kandydata niezbędnych dokumentów (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, Curriculum Vitae),
  • rozmowę rekrutacyjną.

4. Komisja Kwalifikacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu, odrzuceniu lub umieszczeniu kandydata na liście rezerwowej. W tym ostatnim przypadku Komisja podejmuje decyzję po zakończeniu ostatniej tury rozmów kwalifikacyjnych.
5. Kandydaci powinni posiadać:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • minimum trzyletnią, potwierdzoną praktykę zawodową
  • predyspozycje menedżerskie oraz warunki i motywację do uczestniczenia w programie.

6. Student z I.G.F. Sp. z o. o. oraz WWSB podpisuje umowę o uczestniczeniu w studiach podyplomowych MBA.
7. Program Executive MBA jest programem prowadzonym w systemie 17 (siedemnastu) odrębnych modułów (piątek 14.00 – 20.00 i sobota 9.00-17.00).
8. Harmonogram Studiów Executive MBA znajduje się na stronie internetowej. Jeżeli z przyczyn obiektywnych przeprowadzenie zajęć w pierwotnie ustalonym terminie lub/i miejscu nie będzie możliwe, Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o zmianie i wskaże nowy termin lub/i miejsce przeprowadzenia zajęć.
9. Studia Executive MBA zakończone są egzaminem składającym się z pytań testowych i części opisowej („case”) oraz obroną projektu biznesowego (praca w grupach).
10. Opłata za uczestniczenie w Studiach Executive MBA odbywa się wg harmonogramu płatności, który stanowi załącznik do umowy o uczestniczeniu w studiach podyplomowych MBA.